Blauwe draad doorheen het bestuursakkoord Brugge

Een nieuwe motor voor Brugge

Blauwe draad doorheen het bestuursakkoord Brugge

oktober 20, 2019 Beleid 0

Optimisme, Vooruitgang en Leefbaarheid

De liberalen zijn terug van weggeweest in het college, en de Bruggeling zal dat geweten hebben. Na 6 jaar oppositie keert liberale kopvrouw Mercedes Van Volcem terug naar het schepencollege. Ze brengt Ann Soete met haar mee als tweede liberale schepen in Brugge. Later deze legislatuur zal Jasper Pillen overnemen.

De Open Vld – fractie levert twee sterke schepenposten: 

  • Mercedes Van Volcem: Schepen van openbaar domein (openbare werken, wegen, groen, begraafplaatsen en stadsreiniging) en financiën, eigendommen, erediensten en algemeen bestuur.
  • Ann Soete: Schepen van burgerlijke stand, bevolking en onderwijs. 

Door de terugkeer van de liberalen zijn er opmerkelijke accenten gelegd in het bestuursakkoord. Liberale kopvrouw Van Volcem onderhandelde goed, en in goede samenwerking met de coalitiepartners wist ze het bestuursakkoord duidelijk blauw te kleuren.

We geven u alvast enkele zaken uit het bestuursakkoord Brugge mee, waar de liberalen in de campagne en aan de onderhandelingstafel voor gepleit hebben:

Een visie op ontspannen en leefbaarheid

1. Open Vld PLUS wil van Kanaaleiland vrijetijdseiland maken en heeft alles in zijn mars om een hub voor wonen, sport, groen en vrije tijd te worden. Brugge zal nu de mogelijkheden bekijken om een nieuwe functie aan het Kanaaleiland te geven via een RUP. (punt280) Cactus Muziekcentrum krijgt alvast de volle steun van schepen Van Volcem en de bouw voor hun nieuwe concertzaal op het Kanaaleiland zal ondersteund worden. (punt364).  

2. Het pleintjesplan dat Open Vld Brugge 2 jaar geleden voorstelde en uittekende komt er. Het ‘pleintjesplan’zal voor een inrichting van de vrije tijdszones en terrassen zorgen. We gaan na welk plein wat aankan en bespreken spreiding in tijd en het aantal evenementen per plein. (punt133)

3. Een lang strijdpunt van Open Vld PLUS was dan ook een nieuwe visie aangaande de terrassen. Open Vld PLUS haalt dit punt nu ook effectief binnen. We zullen nu een nieuwe visie uitwerken met een bijhorend terrasreglement per plein in de historische binnenstad. (punt 275)

4. De termijnen voor de toelating van de terrassen kunnen uitgebreid worden met 1 maand, indien dit gekoppeld wordt aan eenvormigheid. Buiten de stadsgezichten mogen de terrassen het ganse jaar blijven staan, mits dus diezelfde eenvormigheid.

5. Omdat we niet enkel iets willen geven aan zij die van terrasjes houden, denken we ook aan zij die ze uitbaten, wanneer wij genieten van het mooie weer. Daarom zullen we de terrastaks in de deelgemeenten halveren, en zo de horeca daar ondersteunen.

Open Vld PLUS wou in het bestuursakkoord de leefbaarheid voor de Bruggelingen vergroten. 

6. Daarom gaan we aan het station, kant centrum, zorgen om op korte termijn een veiligere oversteek van de R30 te voorzien. De heraanleg van de ring tussen de Unescorotonde en de Vaartdijkstraat willen we namelijk realiseren zonder verkeerslichten: dit kan door de bouw van een landschapsbrug voor fietsers en voetgangers ter hoogte van het station.

7. Dit alles is belangrijk voor de verkeersveiligheid en duurzaamheidvan onze stad: zo creëren we een nieuwe groene ruimte aan het station en een vergroot Albertpark. We kiezen voor een architecturaal knappe toegangspoort tot de stad, zodat Brugge aantrekkelijk, leefbaar en ontspannend wordt.

8. Shop and GOonder het Zand wordt een feit. Hierdoor zullen we sneller bij de lokale handelaars kunnen binnenspringen. Ook voor wie de wagen dus nodig heeft.

Weg met de immobiliteit

Open Vld PLUS pleitte in de campagne ‘een nieuwe motor voor Brugge’ om Brugge terug te laten vooruit gaan. Mobiliteit was dan ook een blauw strijdpunt voor het bestuursakkoord.

9. De Katelijneparking wordt geen parking. Met de komst van een alternatieve randparking voor in plaats van de geplande randparking Katelijne zet het nieuwe bestuur alvast een stap vooruit. 

10. Het blijft daar niet bij, want ook de pistes voor het realiseren van randparkings in o.a. Sint – Kruis, Assebroek en Sint – Michiels worden nu volop onderzocht. (punt158)

11. Het aanbod aan parkeerplaatsen op rand- en park and ride-parkings wordt uitgebreid. Open Vld PLUS komt daarbij tegemoet aan de bewoners en de handelaars die al jaren klagen over het lang zoeken naar geschikte parking. (punt 157)

12. De Katelijnestraat, Vlamingdam en St-Jorisstraat zullen ook heraangelegd worden. Ook de Potterierei komt aan bod deze legislatuur.

13. We spreiden er nadien het busverkeer. We houden het bestaande afwegingskader voor bestratingsmaterialen in de binnenstad aan, zodat we vlot van start kunnen gaan met een aantal dringende wegenisdossiers in de binnenstad. (Punt 288) We zetten in op elektrische bussen!

14. We maken met de Vlaamse Overheid een planning op om de verouderde en vaak defecte bruggen te vervangen. De Steenbruggebrug wordt vervangen door een vaste, hoge brug en voor fietsers en voetgangers komt er ook een beweegbare, vlakke brug. We zetten zo een punt achter de bruggenmisserie. (punt 288)

15. We onderzoeken hoe we de zone tussen Steenbruggebrug en het Minnenwater kwalitatiever kunnen herinrichten. (punt 319) En we zetten meteen ook in op nieuwe mogelijkheden op het water. We denken daar aan waterbussen. Op het droge voorzien we dan weer frequente milieuvriendelijke shuttlebusjes. Zoals Open Vld Brugge al jaren bepleitte willen we ze elektrisch en laten we ze rijden tussen randparkings en ontmoetingscentra.

16. We streven, samen met de Vlaamse Overheid naar de volledige uitvoering, desnoods gefaseerd, van de visienota van de Brugse ring (R30) vanaf de Buffelbrug tot aan de Gentpoort. Met ondertunneling van onder andere de Bevrijdingslaan, het stuk langs het Koning Albert I-park en ter hoogte van de Gentpoort met de aanleg van een poortplein. In afwachting wordt het drukke verkeersknooppunt Bloedput aangepakt. We werken naar een groene Brugse Ramblas, die Mercedes al jaren bepleit. (Punt 289)

17. Naarmate we meer parking voorzien buiten het centrum van Brugge zullen we sterker parkeren in het centrum beginnen ontraden. (Punt 164)

Ook de stadsdiensten verduurzamen

18. Met Open Vld faciliteren we het verduurzamen van de mobiliteit, zowel voor de stadsdiensten, bedrijven als burgers door kansen te geven aan nieuwe technologische concepten (elektrisch, hybride, groene waterstof, biogas, autodelen,…) en moedigen verplaatsingen met de fiets maximaal aan. (Punt 205)

In het Open Vld PLUS programma lag over alle thema’s heen een grote nadruk op groen en ecologie. Met de bevoegdheid “groen” die onder schepen Van Volcem valt verzilveren we deze thema’s in het bestuursakkoord. 

19. Zo zal het stadsbestuur het wagenpark van de stad zo energiezuinig. Binnen de organisatie worden de voertuigen nauw afgestemd op de noden van de diensten en zo flexibel mogelijk ingezet. Dienstwagens worden afgebouwd en vervangen door elektrische fietsen. Binnen de stad gebeuren de verplaatsingen bij voorkeur per fiets. (Punt 206)

Wonen en openbare gebouwen

20. We verlagen de druk op de woonmarkt door het stimuleren van de herbestemming tot wonen en openbare ruimte van niet langer gebruikte bedrijfs- en fabriekspanden, religieuze gebouwen en openbare gebouwen. (punt 234) Op die manier wil Open Vld in Brugge komaf maken met belemmerende regeltjes.

21. We vergroten actief de leefbaarheid en daarom realiseren we appartementen met speeltuinen, ondergrondse garages en grote terrassen.

Cultuur

In ons programma Cultuur verwezen we naar Wenen, die zichzelf met een museumkwartier op de kaart zet. 


22. We gaan dan ook voor de realisatie van een nieuwe tentoonstellingshal, dat het sluitstuk van het Brugse museumkwartier wordt. (Punt 388)

We leveren de schepen van Financiën

23. Met Mercedes Van Volcem heeft Open Vld nu de sleutel van de stadskas in handen. Wij vinden dat een gezond stedelijk beleid niet kan zonder gezonde stadsfinanciën. Belastingen voor de Bruggelingen en Brugse bedrijven worden niet verhoogd. 

 Maar we hebben ook de bevoegdheid ‘groen’ binnengehaald

De stad wordt groener, maar het bestuursakkoord is blauw. Het klinkt contradictorisch, maar de Schepen van Groen is weldegelijk Mercedes Van Volcem, van de liberale partij. We zijn nog maar pas bezig, maar ze is al volop bezig de stad te vergroenen met haar liberale swung. Dat wou ze ook heel graag expliciet in het bestuursakkoord krijgen.

24. Schepen Van Volcem zet in op de promotie van kleinschalig groen in de woonomgeving: plantvakken, vensterbankgroen, (fruit)bomen, geveltuintjes, groendaken, tegeltuintjes, verticale tuinen, drijftillen, plantbakken, muurvegetaties, … Waar opportuun zal Mercedes ook op stadsgebouwen geveltuinen voorzien. (Punt 324)

25. Mercedes wou meer parking, en die komt er. De parking ’t Zand wordt namelijk met 600 extra ondergrondse parkeerplaatsen uitgebreid, bovenop deze uitbreiding wil Mercedes een nieuw groen stadspark zetten. (Punt 161) en jaarlijks min 300 nieuwe bomen planten.  We willen ook inzetten op bebloeming

Revitalisering Vesten

26. Ook de stadsvesten willen we revitaliseren. Open Vld PLUS wil met deze bestuursploeg proberen de groene wandeling rond de vesten rond te stad te vervolmaken als groene fietsroute.

Brugge wordt smart

27. In het programma Stad in Balans trok Open Vld Brugge PLUS sterk de kaart van de slimme stad. Voor elke uitdaging zullen we nu met deze bestuursploeg onderzoeken welke rol data en technologie hierin kunnen spelen. We maken zo een constant slimme reflex.

28. Open Vld PLUS zal op die manier de diensten en traditionele netwerken efficiënter maken door nieuwe technologieën.

29. Brugge zal de beschikbare data niet laten verkokeren. Door een geïntegreerde aanpak zijn we in staat om de resultaten van individuele initiatieven te overstijgen en kunnen de oplossingen voor stadsuitdagingen in de domeinen mobiliteit, welzijn, leefmilieu, toerisme, openbaar domein, … genieten van de investeringen gedaan in de andere domeinen.

30. Open Vld PLUS versterkt het bestuur. En dat vertaalt zich in een blauwe lijn doorheen de verschillende beleidsdomeinen in het bestuursakkoord!

Propere reien en aansluitingen op de riolering. 

31. Open Vld had in haar lijst de bootjesman Michiel Michielsens staan. Samen met Mercedes heeft hij de vervuiling van de reien aangekaart. Het nieuwe college zal zich engageren om de reien proper te maken. 

32. Mercedes wil ook dat zoveel mogelijk instellingen op riolering aangesloten zijn. Het kan niet meer zijn dat afvalwater onze grond en ons water vervuilt. 

33. Proper water moet ook ingezet worden voor wie dorst heeft, met de uitbouw van drinkfonteintjes maken we de stad gezelliger en gezonder. 

Stad in balans en toerisme 

34. Een groot deel van het programma van Brugge werd onder Stad in Balans gezet. Mercedes had een holistische visie over hoe we de stad terug in evenwicht kunnen krijgen. Hoe zowel Brugge een stad van handelaars, bewoners, toeristen als studenten kan zijn. De eerste stap voor Mercedes was ‘meten is weten’. We zetten dus in op data, zodat we de draagkracht van de stad kunnen berekenen. Op die manier zien we de bevolkingsstromen in het centrum, we verdelen ze beter, en promoten ook het bezoeken van onze deelgemeenten. 

Onderwijs, eten op school 

35. We hebben gepleit tegen de lege boterhamdozen. Onderwijs is voor Open Vld altijd de motor van sociale mobiliteit geweest. Iedereen moet geconcentreerd in de lessen kunnen zitten. We breiden het systeem van onderwijscheques uit, o.a. voor gezonde voeding. 

Gezonde voeding voor elk kind is van groot belang, lege magen zijn onaanvaardbaar in een rijke stad.


Klimaat 

36. We streven ernaar om versneld te evolueren naar een duurzame en klimaatrobuuste stad en we nemen het voortouw door zelf het goede voorbeeld te geven. Als lokale drijvende initiator brengen we alle stadsdiensten en stakeholders samen, in een participatieve en responsabiliserende geest, om stappen vooruit te zetten die zowel doelgericht, ambitieus als haalbaar zijn. 

Open Vld was zeer ambitieus voor het klimaat in haar programma. En zal binnen het college mee de initiatieven nemen om met de technische kennis voorhanden van Brugge een stad te maken die haar uitstoot beperkt en significant bijdraagt aan het behalen van de klimaatnormen (punt 191 en verder). 

Lees hier het volledige bestuursakkoord Brugge.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.